מדיניות האיכות

ההנהלה מתחייבת לפעול לפי מדיניות האיכות הכוללת את העקרונות הבאים:

 • עמידה בחוקים, צווים ותקנות הישימים לבטיחותם של העובדים, קבלני המשנה והמבקרים בארגון, שמירת החוקים והתקנות של הגנת הסביבה והחוקים הישימים, איכותם וביצועיהם של המוצרים
 • אימוץ והטמעת תקנים בינלאומיים להגנה על הסביבה, וזאת על מנת להקטין ולמנוע בהתמדה את הסיכונים והמפגעים למשאבי הטבע, הסביבה והקהילה, לתועלת הדדית של כל המעורבים
 • הקטנה ומניעה בהתמדה של הסיכונים והמפגעים שעובדיה ואורחיה חשופים להם, תוך שיתוף העובדים בתכנון ויישום הבג"ת. ביזור האחריות והסמכות לבטיחות לכל העובדים בתחנות העבודה השונות, תוך שהם שותפים לזיהוי הערכה ובקרה (זה"ב ) של הסיכונים, ודיווח שוטף לממונים לגבי סיכון פוטנציאלי אפשרי. 
 • מחויבות למניעת פציעות ומחלות תעסוקה ולשיפור מתמיד של ניהול בג"ת וביצועי בג"ת
 • ניהול מערכת איכות משולבת עפ"י דרישות ת"י  ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO18001:2007  
 • ביצוע יעיל ואפקטיבי של התהליכים ברמה מקצועית, שאיפה למצוינות ושיפור מתמיד
 • תיאום מלא לדרישות לקוח ולשביעות רצונו
 • בקרה מתמדת על מתן שירות ואיכות המוצרים
 • הובלת סקרי הנהלה וקביעת יעדים שנתיים לשיפור מערכת האיכות המשולבת, התאמתה ויעילותה 
 • הבטחת זמינות משאבים נחוצים לניהול ובקרה של מערכת האיכות והכשרת המשאב האנושי
 • שיפור מתמיד

                                                            

אורן גבאי

מנכ"ל אתר דודאים

טופס התקשרות מהיר